Prace polegały na odtworzeniu zniszczonej przez powodzie zabudowy regulacyjnej koryta górskiego potoku Piekielnica, położonego na terenie miejscowości Przygórze w gminie Nowa Ruda. 

Wykonanie prac miało na celu wyeliminowanie zagrożenia w okresach wzmożonych opadów i roztopów dla budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie potoku, a w szczególności dla najbardziej zagrożonych budynków 10B i 10C, gdzie osuwająca się skarpa graniczyła z ogrodzeniem posesji. W bezpośrednim zagrożeniu znajdował się również most na drodze prowadzącej do Jugowa oraz sąsiadujące z nim przedszkole, co dodatkowo komplikowało wykonanie robót. Dzięki wykonanym pracom udało się powstrzymać dalszą dewastację koryta i umocnień brzegowych oraz erozję skarp poprzez rozbiórkę uszkodzonej zabudowy regulacyjnej koryta, wykonanie nowej oraz udrożnienie koryta (usunięcie dużych odkładów rumoszu i głazów naniesionych przez wezbrane wody). Specyfika prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie zagrożonych budynków wymagała bardzo precyzyjnej realizacji robót.

W toku trwających robót wyniknęła konieczność wykonania murów oporowych na dodatkowym odcinku, przez co zakres murów oporowych został zwiększony o ponad 20%. Pomimo tego, prace zostały wykonane na czas.

Szczegółowy opis wykonanych prac:

Roboty porządkowe w korycie potoku w celu jego udrożnienia wraz z wycinką drzew i zakrzaczeń;

Roboty ziemne – wykopy i nasypy wraz z przywróceniem właściwego przekroju;

Wykonanie ubezpieczenia skarpowego w formie opaski brzegowej kamiennej;

Wykonanie budowli poprzecznych w dnie: gurtów drewnianych;

Wykonanie murów oporowych betonowych z okładziną kamienną wraz ze skrzydełkami zamykającymi